Dödsolyckor i arbete uppe på rekordnivåer, safetyarbetet viktigare än någonsin

Vi ser en dramatisk ökning av antalet dödsolyckor i arbete under den första halvan av 2023. Detta väcker frågor om vart Sverige är på väg. Av historiska data vet vi dessutom att flest dödsolyckor inträffar under hösten och med det i bakhuvudet blir man naturligtvis orolig över hur 2023 kommer se ut i slutet av december.

7
min read
September 11, 2023

Oroande Ökning av Dödsolyckor i Sverige 2023 Upprör Samhället och Väcker Frågor om Säkerhetskultur

Under det pågående året har Sverige drabbats av en alarmerande ökning av dödsolyckor, vilket har väckt allvarlig oro bland både medborgare och experter. Det finns en påtaglig nedgång i verksamheter gällande säkerhetskultur vilket har satt igång diskussioner om brister i arbetssäkerhet och behovet av att stärka ett medvetet förebyggande arbetet kring säkerhetskultur som måste vara förankrat från toppen till botten i våra organisationer. Det är lätt att trumma ut budskapet "safety first" men att sedan leva upp till vad det faktiskt betyder och innebär det är en helt annan historia, säger Martin Boye säkerhetsexpert på Qvality.

Under de första åtta månaderna av 2023 har det inträffat en påfallande ökning av dödsolyckor runtom i Sverige 34st som kan jämföras med totalt 49st förra året. Statistik visar att antalet dödsfall till följd av arbetsplatsolyckor, trafikolyckor och andra händelser har ökat avsevärt jämfört med samma period föregående år. Samhället har reagerat starkt på denna utveckling och allt fler röster höjs för att intensifiera insatserna för att återställa och stärka säkerhetskulturen och det praktiska säkerhetsarbetet ute i verkligheten.

Experter inom säkerhetsområdet pekar på flera faktorer som kan bidra till den ökande trenden av dödsolyckor. En av de mest framträdande är en upplevd nedgång i företags och organisationers fokus på arbetsmiljö och säkerhet. Många verksamheter kan ha minskat investeringarna i träningsprogram, riskbedömningar och underhåll av säkerhetsutrustning på grund av ekonomiska påfrestningar. Dessutom ser vi att tidsramarna för beställning av utförande arbetsuppgifter underskattas oftast grovt vilket gör att man bygger in säkerhetshot redan från början, detta är en följd av att man oftast sitter i beroendeställning till den beställande parten.

"Det är tydligt att många företag och organisationer har hamnat i en situation där de prioriterar kortsiktiga ekonomiska mål framför arbetssäkerheten. Detta är en mycket farlig trend som kan leda till allvarliga konsekvenser för de anställda och samhället som helhet", varnar Martin Boye, säkerhetsexpert på Qvality.

Regeringen verkar inte reagera nämnvärt på den ökande trenden av dödsolyckor.  "Vi behöver ökad övervakning av arbetsplatser och ökad finansiering för säkerhetsinspektioner". Jorge Torres VD på Qvality menar att det inte enbart handlar om regler och övervakning utan även om att kulturellt förändra inställningen till säkerhet.

Fackföreningar och arbetsmiljöorganisationer behöver driva en kampanj för att öka medvetenheten om vikten av säkerhetsarbete och hur det påverkar både individer och samhället i stort. Dessa initiativ fokuserar på att engagera arbetsgivare och anställda i att tillsammans skapa en kultur där säkerheten prioriteras högt. Genom att kombinera myndighetskontroll, lagöversikt och kompetenssäkring med fokus på en kulturell förändring som värderar arbetsmiljö och säkerhet högt kan Sverige arbeta mot en framtid med färre tragiska olyckor och en tryggare arbetsmiljö för alla medborgare.

Kontakta oss

Kontakta oss idag för mer information och låt oss hjälpa dig att nå framgång!

Kontakta oss

Aktuellt